privacyverklaring_lepona_tuinarrangeurs

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kiesjetuinproducten.nl van Lepona Tuinarrangeurs B.V., hier na te noemen Lepona Tuinarrangeurs B.V. gevestigd aan Houtsestraat 30 6613 AC Balgoij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (mei 2018).

Contactgegevens:

lepona.nl

Houtsestraat 30

6613 AC Balgoij

Telefoon: 024-6423837

Henny van Lent-Polman is de Functionaris Gegevensbescherming van Lepona Tuinarrangeurs B.V. Zij is te bereiken via info@lepona.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Lepona Tuinarrangeurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een bedrijfsapp
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lepona.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lepona Tuinarrangeurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor uitvoering van de opdracht
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigde belangen

Voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Lepona Tuinarrangeurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lepona Tuinarrangeurs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lepona Tuinarrangeurs B.V.) tussen zit. Lepona Tuinarrangeurs B.V. gebruikt dergelijke computerprogramma’s of –systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lepona Tuinarrangeurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevens Bewaartermijn Reden
Namen, adressen en e-mailadressen van klanten 7 jaar De belastingdienst vraagt om facturen 7 jaar te bewaren.
E-mailadressen en (voor)namen van abonnees op de nieuwsbrief Zolang u geabonneerd bent Om u te kunnen mailen.
E-mailadressen en voornamen van voormalige abonnees Als u zich hebt afgemeld verwijderen we uw gegevens na 6 maanden, tenzij u vraagt om uw gegevens eerder te verwijderen. Mogelijkheid tot remarketing.
Gegevens van Google Analytics 14 maanden Optimalisatie van de website.


Delen van persoonsgegevens met derden

Lepona Tuinarrangeurs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lepona Tuinarrangeurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam Waar Doel Welke gegevens
MailChimp USA Nieuwsbrieven sturen E-mailadres, (voor)naam
Antagonist Nederland Webhosting, e-mails IP-adres
WordPress USA Vragen beantwoorden, bezorgen van uw order NAW, e-mailadres, telefoonnummer
Slack USA Projecten intern inzichtelijk Naam, adres, telefoonnummers, inhoud project
Apple agenda USA CRM Herinneringen aan afspraken
Mollie Nederland Online betalingen Naam en andere factuurgegevens
ITG Nederland CRM en facturatie Naam en andere factuurgegevens en projectgegevens
Postorderbedrijf Nederland Bezorgen van uw order Naam en adresgegevens
My Parcell Nederland Bezorgen van uw order Naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer
Unit4 Nederland Administratie hoveniers klanten NAW gegevens


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lepona Tuinarrangeurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Analytics

Net als veel andere websites gebruiken wij Google Analytics. Als u niet wilt dat u in de statistieken van onze website of andere websites zichtbaar bent, dan kunt u Add on in uw browser plaatsen waardoor u niet meet gevolgd kunt worden. Deze Add on kunt u hier aan uw browser toevoegen. Meer over het privacy beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.


Uitgaande links en affiliate links

Net als iedere website heeft deze website uitgaande links. Soms ook affiliatelinks. Lepona Tuinarrangeurs B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de content van websites waar die uitgaande links naartoe leiden.


Betaalformulieren

De betalingen vinden plaats bij betalingsprovider Mollie. Hier vindt u het privacy beleid van Mollie. Gegevens die u via betaalformulieren verstuurt gebruiken we niet voor marketing, tenzij u actief aanvinkt vat u onze tips wilt ontvangen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lepona Tuinarrangeurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lepona.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lepona Tuinarrangeurs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lepona Tuinarrangeurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lepona.nl.